Dokumenty

Spoločný územný plán obcí Krčava a ORECHOVÁ
Územný plán v rozsahu riešenia obce ORECHOVÁ
pdf Textová časť územného plánu obce ORECHOVÁ
pdf Textová časť územného plánu obce ORECHOVÁ
pdf Textová časť územného plánu obce ORECHOVÁ
pdf Grafická časť územného plánu obce ORECHOVÁ
pdf Grafická časť územného plánu obce ORECHOVÁ
pdf Grafická časť územného plánu obce ORECHOVÁ
pdf Grafická časť územného plánu obce ORECHOVÁ
pdf Grafická časť územného plánu obce ORECHOVÁ
pdf Grafická časť územného plánu obce ORECHOVÁ
pdf Grafická časť územného plánu obce ORECHOVÁ
pdf Grafická časť územného plánu obce ORECHOVÁ
Plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2013
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Plán kontrolnej činnosti HK obce Orechová na II. polrok 2013
Výročná správa o hospodárení obce Orechová za rok 2012
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Výročná správa o hospodárení za rok 2012
Záverečný účet obce a monitorovacia správa
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Záverečný účet obce za rok 2011
doc Monitorovacia správa
doc Záverečný účet obce za rok 2012
doc Monitorovacia správa 2012
Všeobecne záväzné nariadenia obce Orechová na kalendátny rok 2011
Nájdete tu všetky VZN, ktoré platia na území obce Orechová
doc VZN č. 1/2010 o udržiavaní čistoty a o správe a údržbe verejnej zelene a poriadku na území obce Orechová
doc VZN č. 2 /2010 o chove a držaní zvierat na území obce ORECHOVÁ
doc VZn Obce Orechová č. 2/2009 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2011
doc VZNč. 3 /2010 o dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva , dani za nevýherné hracie prístroje, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2011
PHSR
Uvedená vízia rozvoja obce sa opiera o využitie všetkých zdrojov - prírodných, kultúrnych, historických a ľudských, pri zachovaní prírodného a kultúrneho dedičstva predošlých generácií žijúcich na území obce Orechová
doc Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce ORECHOVÁ na obdobie rokov 2007 - 2013